Kreativna škola STEM-a

Dobro došli na internetsku platformu projekta Kreativna škola STEM-a!
Svrha projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu popularizacije STEM-a među djecom i mladima.

Novosti i najave

Projektni video

Igraj se i uči

Odigrajte naše igrice koje su nastale na radionicama projekta “Kreativna škola STEM-a i provjerite svoje znanje.

Pomozite pčelici sakupiti med, razvrstajte predmete koji pripadaju tehničkoj kulturi i informatici, a zatim provjerite svoje znanje o vjetru odgovarajući na pitanja iz kviza Ruža vjetrova!

U kreiranju igara sudjelovali su učenice i učenici osnovnih i srednjih škola s područja Zadarske županije tijekom Pilot radionica za djecu i mlade.

Radionice za učenike

U sklopu projekta provest će se STEM radionice za učenike u tri skupine prema uzrastu: od prvog do četvrtog razreda osnovne škole, od petog do osmog razreda osnovne škole i srednjoškolci. Radionice će približiti učenicima STEM pristup u praćenju aktualnosti vezanih za klimatske promjene, rješavanje problema i timski rad. 

Ukupno će se održati 60 radionica za 45 djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Na radionicama će se upotrebljavati 3D printeri i programski jezici prilagođeni uzrastu. Izrađivat će se meteorološke stanice za praćenje klimatskih pokazatelja, uz pomoć senzora. 

Učenici će upoznati osnove programiranja prilagođene uzrastu na zabavan način tako da će sudjelovati u izradi igrice koja će biti dovršena i stavljena u uporabu u sklopu projekta.

O projektu

Svrha projekta Kreativna škola STEM-a je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za provedbu popularizacije STEM-a među djecom i mladima s ciljem unaprjeđenja suradnje OCD-a s odgojno-obrazovnim i visoko-obrazovnim institucijama te provedbe Pilot aktivnosti.

Ukupna vrijednosti projekta iznosi 1.036.943,59 kn od čega se iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85% sredstava, 881.402,05 kn, a ostatak bespovratnih sredstava u udjelu od 15% sufinancirana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 155.541,54 kn.

Partneri u projektu su Zadarska županija, Udruga za promicanje informacijskih tehnologija Zadar Developers Hub i Sveučilište Sjever sa sjedištem u Koprivnici.

Edukacija predavača

Predstavnici udruga koje su članovi Zajednice tehničke kulture te predstavnici Zadar Developers Huba će volonterski provoditi STEM radionice za učenike . 

 

Stručnjaci Sveučilišta Sjever, partnera u projektu, zajedno s vanjskim stručnjacima, osmislit će i izraditi plan i program edukacije predavača te priručnik za održavanje radionica koje su namijenjene djeci i mladima.

Priručnik

Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i NOVAMINA centar inovativnih tehnologija d.o.o. Zagreb, u sklopu projekta Kreativna škola STEM-a, zajedničkom suradnjom osmislili su ukupno 20 edukacija koje su se provodile online i uživo za pripadnike organizacija civilnoga društva (OCD).

Cilj edukacija bio je priprema polaznika za održavanje i vođenje Pilot radionica za djecu i mlade koje populariziraju STEM.

Priručnik predstavlja sažetak relevantnih tema edukacija iz područja programskih rješenja u analizi klimatskih pokazatelja, rada s 3D printerima te razvoja inovativnih pedagoških vještina. Svrha priručnika je pružanje uvida u sadržaj i metode izvedbe Pilot radionica za djecu i mlade kako bi se osvijestili njihovi potencijali u smislu aktivnih sudionika u modernom društvu na primjeru STEM pristupa u praćenju klimatskih promjena.

Osnaživanje kapaciteta OCD-a za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a među djecom i mladima
Skip to content